කුසගින්න

 ඡායාරූපය:

කුසගින්න

ඡායා [සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා