වාසනාව

 ඡායාරූපය:

වාසනාව

ඡායා [සමන්ත සමරනායක]

 

මාතෘකා