රූප

 ඡායාරූපය:

රූප

නිදහසේ හුස්ම ගන්න, ඇවිදින්න, සතුටුවන්න, හිම කිරම ඇබිත්තක රහ විඳින්න අපට ඕනෑ.අම්මේ, තාත්තේ...

කැමරා ඇස [ධර්මවිජය සෙනෙවිරත්න] අකුරු [තිඹිරියාගම බණ්ඩාර]

මාතෘකා