අලිමංකඩ

 ඡායාරූපය:

අලිමංකඩ

ඡායා [රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි]

මාතෘකා