දවසේ සේයාරුව

 ඡායාරූපය:

දවසේ සේයාරුව

අගෝස්තුවේ තවත් කරල් හැදෙන්නයි
තන්තිරිමලේටත් සෙනඟක් ඇදෙන්නයි
යනෙන ගමන් මෙහෙත් කාසි රැඳෙන්නයි
මගේ පොතේ හොඳ සිතුවම් ඇඳෙන්නයි

ඡායාරූපය හා සංකල්පනාව [සරත් මනුල වික්‍රම]

මාතෘකා