මුතූර් ජීවිත

 ඡායාරූපය:

මුතූර් ජීවිත

ඡායා [හිරන්ත ගුණතිලක]

මාතෘකා