මොරගහකන්දෙන් මතු වූ ගම

 ඡායාරූපය:

මොරගහකන්දෙන් මතු වූ ගම

ඡායා[සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා