සංසාරේ

 ඡායාරූපය:

සංසාරේ

ඡායා[සුදම් ගුණසිංහ]

මාතෘකා