පැටලිල්ල

 ඡායාරූපය:

පැටලිල්ල

තිලක්ෂි වීරකෝන්

 

මාතෘකා