මව් සෙනෙහස

 ඡායාරූපය:

මව් සෙනෙහස

දරුවන්ට ආදරය කරන කිසිවෙක් දරුවන් අනතුරේ හෙළන්නේ නැත. එය තිරිසන් සතුන්ටද පොදුය. මේ කිකිළිය මව්වත් සෙනෙහසින් දරුවන් වැස්සෙන් පවා රකින්නීය.

මාතෘකා