වප්මඟුල

 ඡායාරූපය:

වප්මඟුල

ඓතිහාසික තිස්සමහාරාම දාගැබ අසල පිහිටි සඳගිරිගොඩ වෙල්යායේ පැවැති ජාතික වප්මගුල් උත්සවය සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැමිණි අයුරු

මාතෘකා