අත්තම්මා

 ඡායාරූපය:

අත්තම්මා

ඡායා[තිලක්ෂි වීරකෝන්]

මාතෘකා