සිහිල් සුළං රැල්ලේ...

 ඡායාරූපය:

සිහිල් සුළං රැල්ලේ...

ඡායා [විමල් කරුණාතිලක]

මාතෘකා