සමීප රූප

 ඡායාරූපය:

සමීප රූප

මොනරාගල එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන භූමියේ ඉදිකර ඇති ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ ප්‍රදර්ශන කුටිය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නරඹන අවස්ථාව

මාතෘකා