2012දී උසස් පෙළින් ලංකාවේ පළමුවැනියා වූ රුසිරු ගම්භීරආරච්චි

 ඡායාරූපය:

2012දී උසස් පෙළින් ලංකාවේ පළමුවැනියා වූ රුසිරු ගම්භීරආරච්චි

2012දී උසස් පෙළින් ලංකාවේ පළමුවැනියා වූ රුසිරු ගම්භීරආරච්චි

මාතෘකා