හොර කුරුල්ලන් ඇහිදින්නට අඩි පාරෙන් ඇතුළු වෙමු

 ඡායාරූපය:

හොර කුරුල්ලන් ඇහිදින්නට අඩි පාරෙන් ඇතුළු වෙමු

හොර කුරුල්ලන් ඇහිදින්නට අඩි පාරෙන් ඇතුළු වෙමු

මාතෘකා