නිවට ඇම්බැට්ටයා දුටු විට එළුවාත් රැවුල පෑම !

 ඡායාරූපය:

නිවට ඇම්බැට්ටයා දුටු විට එළුවාත් රැවුල පෑම !

මාතෘකා