වොලිබෝලය නව පුහුණුකරුවන් සොයයි

වොලිබෝලය නව පුහුණුකරුවන් සොයයි

විදේශීය පුහුණුකරුවන්ගේ සේවා කාලය අවසන් වූ හෙයින් පුරප්පාඩුවී ඇති ජාතික සංචිත වෙනුවෙන් දේශීය පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව වොලිබෝල් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ, අවුරුදු 20න් හා 18න් පහළ පිරිමි සංචිත හා ජ්‍යෙෂ්ඨ කාන්තා සංචිත සඳහා වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන් වශයෙන් කටයුතු කිරීමට කැමැත්ත දක්වන පුහුණුකරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවන බව එම සම්මේලනයේ ලේකම් ඒ.එස්. නාලක මහතා පැවසීය. මේ සඳහා අයදුම්පත් මෙම මස 27 වැනිදාට ප්‍රථම සම්මේලනය වෙත දැනුම්දෙන මෙන් ඔහු ඉල්ලා සිටී.

මෙම සංචිත සඳහා ප්‍රධාන පුහුණුකරුට අමතරව සහාය පුහුණුකරු සහ අභ්‍යාසක යන තනතුරු වෙනුවෙන්ද අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ. අදාළ තනතුරු සඳහා තමන් සතු සුදුසුකම් ඇතුළත් කර සකස් කරනු ලබන අයදුම්පත බහා එවන ලියුම් කවරයේ ඉහළින් අයදුම්කරණ තනතුර සටහන් කර සම්මේලනයේ ලිපිනයට එවන මෙන් සම්මේලනය දැනුම් දෙයි.

[ශ්‍යාමලී නිශාන්ති]

News Order: 
6
මාතෘකා