අවසන් වටයට කණ්ඩායම් 16ක්

 ඡායාරූපය:

අවසන් වටයට කණ්ඩායම් 16ක්

“සිංගර් කුසලාන” අවුරුදු 13න් පහළ දෙවැනි කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සිංගර් ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ අනුග්‍රහය ඇතිව සංවිධානය කරනු ලබන “සිංගර් කුසලාන” වයස අවුරුදු 13න් පහළ දෙවැනි කොටසේ අන්තර් පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලැබීමට කණ්ඩායම් 16ක් සමත් වූහ.

මෙවර තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගැනීමට පාසල් කණ්ඩායම් 95ක් පළමු වටයේදී කාණ්ඩ 13ක් යටතේ තරග බිමට එක්වූ අතර, ඉන් දෙවැනි වටයට සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාව 40කි.

දෙවැනි වටයේදී එම කණ්ඩායම් 40 කාණ්ඩ 8ක් යටතේ ලීග් ක්‍රමයට තරග වැදුණු අතර, ඒ ඒ කාණ්ඩයන්හි ශූරයින් සහ අනු ශූරයින් වූ කණ්ඩායම් 16 මෙලෙස අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලබා සිටිති. අවසන් වටයේ තරග පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ ක්‍රමයට පැවැත්වේ.

ගාල්ල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය විසින් පසුගිය වසරේ දෙවැනි කොටසේ ශූරතාව දිනාගත් අතර, කොල්ලුපිටිය ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අනු ශූරයින් බවට පත්විය.

කොළඹ සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර මහා විද්‍යාලය, අළුත්ගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ‘බී’, වාද්දුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ‘බී’, මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ‘බී’, මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ‘බී’ සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ‘බී’ යන කණ්ඩායම් දෙවැනි වටයේදී තම කාණ්ඩයන්හි ශූරයින් ලෙස අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලැබූහ.

වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, හේනේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මාතලේ විජය විද්‍යාලය, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ‘බී’, දෙබරවැව ජාතික පාසල, පානදුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ නුගවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය යන කණ්ඩායම් දෙවැනි වටයේදී තම කාණ්ඩයන්හි අනු ශූරයින් ලෙස අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලැබූහ.

දෙවැනි වටයේදී ඒ ඒ කාණ්ඩයන්හි ශූරයින් වූ කණ්ඩායම්වලට අවසන් වටයේ තරගවලදී සත්කාරකත්වය හිමිව ඇත.

තරගාවලියේ අවසන් වටයට සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම් කොළඹ සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර මහා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය, අළුත්ගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හේනේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ‘බී’, මාතලේ විජය විද්‍යාලය, වාද්දුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ‘බී’, බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය ‘බී’, දෙබරවැව ජාතික පාසල, මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ‘බී’, පානදුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ‘බී’, අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය ‘බී’, නුගවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

තරගාවලියේ අවසන් වටයේ තරග සැලැස්ම

කොළඹ සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නංගර මහා විද්‍යාලය සහ නුගවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර තරගය කොළඹදී අළුත්ගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ අනුරාධපුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර තරගය අළුත්ගමදී මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාල ‘බී’ පිල සහ පානදුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල අතර තරගය මොරටුවදී වාද්දුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සහ දෙබරවැව ජාතික පාසල අතර තරගය වාද්දුවදී බම්බලපිටිය ශාන්ත පීතර විද්‍යාල ‘බී’පිල සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාල ‘බී’ පිල අතර තරගය බම්බලපිටියේදී මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ‘බී’ සහ මාතලේ විජය විද්‍යාලය අතර තරගය මොරටුවදී

මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ‘බී’ පිල සහ හේනේගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර තරගය මහනුවරදී

ඡායාරූප අනුග්‍රහය - ද පැපරේ
[ඉෂානි යද්දෙහි]

News Order: 
1
මාතෘකා