ඉෆ්තිකාර් සහ නවාස්ට කැඳවීම්

 ඡායාරූපය:

ඉෆ්තිකාර් සහ නවාස්ට කැඳවීම්

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ඉෆ්තිකාර් අහමඩ් සහ මොහොමඩ් නවාස් කැඳවා තිබේ. එක්දින තරගාවලිය වෙනුවෙන් ඔවුන් සංචිතයට කැඳවා ඇතැයි පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය ඊයේ නිවේදනය කළේය. ඉෆ්තිකාර් ඒ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාකර ලකුණු 51ක සාමාන්‍යයක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබේ.

පාකිස්තාන සංචිතය - සෆ්රාස් අහමඩ් (නායක), බාබර් අෂාම්, අබිඩ් අලී, අසීෆ් අලී, ෆකාර් ෂමාන්, හැරිස් ෂොහේල්, මොහොමඩ් හස්නයින්, ඉෆ්ටිකාර් අහමඩ්, ඉමාඩ් වසීම්, ඉමාන් උල් හක්, මොහොමඩ් අමීර්, මොහොමඩ් නවාස්, මොහොමඩ් රිස්වාන්, සඩාබ් ඛාන්, උස්මාන් ඛාන් ෂිනාවරි සහ වහාබ් රියාෂ්

මාතෘකා