ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලිය

 ඡායාරූපය:

ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලිය

සුදේශ් අබිබැවූ ඉන්දිකගෙන්  නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක්

 

තායිලන්තයේ පටායා හි පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී ඉන්දික දිසානායක සහ බී.ඩී. හංසානි ගෝමස් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා පිහිටුවීමට සමත් වූහ. කිලෝ ග්‍රෑම් 73 බර පංතිය යටතේ තරග වැදුණු ඉන්දික ස්නැච් ක්‍රමය යටතේ කිලෝ ග්‍රෑම් 134ක් ඔසවන ලද අතර ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමය යටතේ ඔසවන ලද බර ප්‍රමාණය කිලෝ ග්‍රෑම් 164ක් විය. ඒ අනුව මෙම තරගාවලියේදී සමස්ත බර ප්‍රමාණය වශයෙන් කිලෝ ග්‍රෑම් 298ක් එසවූ ඔහු නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටවූ අතර ඉසව්වේ 27 වැනි ස්ථානයට පත්විණි. එහි ශූරතාව චීන ක්‍රීඩකයා විසින් දිනාගත් අතර ඔහු ඔසවන ලද සමස්ත බර ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 363කි.

කිලෝග්‍රෑම් 49 බර පංතියේදී දිනූෂා හංසනී ගෝමස් ස්නැච් ක්‍රමය අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 72ක් සහ ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමය යටතේ කිලෝ ග්‍රෑම් 85ක් ලෙසින් සමස්ත බර කිලෝ ග්‍රෑම් 157ක් ඔසවා ඉසව්වේ 27 වැනි ස්ථානයට පත් වද්දී එය ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ලෙසින් සටහන් විණි. මෙම මස 18 වැනිදා සිට 27 වැනිදා දක්වා මෙම තරගාවලිය තායිලන්තයේදී පැවැත්වේ.

සෙනසුරාද දිනය අවසන් විට තරග ප්‍රතිඵල

පිරිමි

කි.ග්‍රෑ. 55 -දිලංක ඉසුරු කුමාර 108/134- 242, කි.ග්‍රෑ. 61- ජේ.ඒ. චතුරංග 117/145 -262, කි.ග්‍රෑ. 73 - ඉන්දික දිසානායක 134/164-298, සුදේශ් පීරිස් 130/160-290

කාන්තා

කි.ග්‍රෑ.49- දිනූෂා හංසනී ගෝමස් 72/85-157, කි.ග්‍රෑ. 55 - සී.එම්. වේදමිස්ත්‍රිගේ වර්ණකුලසූරිය 75/93 -168 - 33 ස්ථානය

 

 

මාතෘකා