මේක අපට බොහොම නරක වෙලාවක් දිමුත් කරුණාරත්න

 ඡායාරූපය:

මේක අපට බොහොම නරක වෙලාවක් දිමුත් කරුණාරත්න

තරගය වර්ෂාව හේතුවෙන් නොපැවැත්වීම ගැන කනගාටුයි.

මේ ආකාරයෙන් තරග කීපයක්ම සේදිලා ගියා. එහෙම වෙනවිට මෙවැනි තරගාවලියන් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න අමාරුයි. දැන් අපි ඔස්ට්‍රේලියාව හා තරගය ගැන අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා.

මාතෘකා