වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් අයදුම්පත් කැඳවයි

 ඡායාරූපය:

වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් අයදුම්පත් කැඳවයි

වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් ශූරතාව සඳහා අයැදුම්පත් බාරගැනීම වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් සංගමය ආරම්භ කර තිබේ. 36 වැනි වරට පැවැත්වෙන අන්තර් ආයතනික කණ්ඩායම් බැඩ්මින්ටන් ශූරතා තරගාවලිය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ සැප්තැම්බර් 21 වැනිදා සිටි ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා දක්වාය.

වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් සංගම් මූලස්ථානයේ හා ජී.ටී. ජයසූරිය ක්‍රීඩාංගණයේ සියලු තරග පැවැත්වීමට නියමිතය. තරගාවලියේ පිරිමි අංශය තරග කාණ්ඩ අටක් යටතේ පැවැත්වෙන අතර කාන්තා තරග අංශය කාණ්ඩ පහකින් සංවිධානය කර ඇත. අයැදුම්පත් බාරගැනීම මෙම මස 22 වැනිදා දක්වා සිදුකෙරේ. අයැදුම්පත් තරගාවලි ලේකම්, වෙළෙඳ සේවා බැඩ්මින්ටන් සංගමය, අංක 28, මළලසේකර මාවත කොළඹ 07 යන ලිපිනයෙන් ලබාගත හැකිය.

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි