මාදම්පා නදියේ පිහිනුම් තරගය

 ඡායාරූපය:

මාදම්පා නදියේ පිහිනුම් තරගය

අම්බලන්ගොඩ සිංහ ජල ක්‍රීඩා සමාජ සංවිධානය කළ කිලෝමීටර් දෙකේ විවෘත ගංගා පිහිනුම් තරගාවලියේ විවෘත පිරිමි ශූරතාව සත්කාරක සිංහ ජල ක්‍රීඩා සමාජයේ රශේන් ඩිල්ශාන් විසින්ද විවෘත කාන්තා ශූරතාව එම ක්‍රීඩා සමාජයේ හිරුනි මහේශිකා විසින්ද දිනා ගනු ලැබූහ.

පසුගිය 31 වැනි දා අම්බලන්ගොඩ මාදම්පා ගඟේ පැවති මෙම පිහිනුම් තරගාවලියට දිවයිනේ පිහිනුම් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ 150 ක් සහභාගි වූහ.

විවෘත පිරිමි තරඟයේ අනුශූරතාව අම්බලන්ගොඩ ජල ක්‍රීඩා සමාජයේ ම සනෝජ් මධුශංක විසින්ද තෙවන ස්ථානය එම ජල ක්‍රීඩා සමාජයේ අශාන් සංකල්ප විසින්ද දිනා ගත් අතර විවෘත කාන්තා අනුශූරතාව සීනිගම ගුණ ජය සතුට පදනම පිහිනුම් පාසලේ ප්‍රණාමි අපේක්ෂා විසින්ද තෙවැනි ස්ථානය සිංහ ජල ක්‍රීඩා සමාජයේ හිරුනි කෞෂල්‍යා විසින්ද දිනා ගන්නා ලදි.

කරන්දෙනිය සමූහ [අනුරාධ ප්‍රියදර්ශන]

මාතෘකා