මල්ලවපොර පුහුණු පාඨමාලාවක් 26 දා සිට

මල්ලවපොර පුහුණු පාඨමාලාවක් 26 දා සිට

මල්ලවපොර ක්‍රීඩාවේ නිරත ආධුනික පුහුණුකරුවන් සඳහා පාඨමාලවක් මේ මස 26,27,28 යන දිනයන්හී ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ විද්‍යායතනයේදී පැවැත්වේ. දැනට ශ්‍රී ලංකාව පුරා මල්ලවපොර පුහුණුකරුවන් 160 ක් පමණ ව්‍යාප්තව සිටින අතර ඉන් ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ ආධුනික පුහුණුකරුවන් 100 ක් පුහුණු පාඨමාලාව හැදැරීමට නියමිතව ඇත.

පුහුණු පාඨමාලාව අවසානයේ සියලු පුහුණුකරුවන් ලියාපදිංචි කර ජාතික මට්ටමේ පුහුණුකරුවන් ලෙස සියලු පළාත් ආවරණය වන පරිදි පුහුණුවිම් සඳහා යොමුකිරීමට නියමිත බව එම සම්මේලනය ‘රැසට’ පැවසීය.

[සඳරුවන් ප්‍රනාන්දු]

 

 

මාතෘකා