බේස්බෝල් සංගමය හා හොරයිසන් විශ්වවිද්‍යාලය එක්වෙයි

 ඡායාරූපය:

බේස්බෝල් සංගමය හා හොරයිසන් විශ්වවිද්‍යාලය එක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ බේස්බෝල් ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා සහය දැක්වීමට හොරයිසන් විශ්වවිද්‍යාලය එක්ව සිටී. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන එකඟතා ගිවිසුමකට පසුගියදා බේස්බෝල් සංගමය අත්සන් තැබීය. එහිදී අදහස් දැක්වූ සංගමයේ සභාපති ෆසීල් හුසේන් මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරි වසර හත තුළ ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බවයි. ඒ අනුව ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී දිස්ත්‍රික් විසිපහ පුරා බේස්බෝල් ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

මාතෘකා