නාවික හමුදාවට සමස්ත ලංකා මේස පන්දු ශූරතාවක්

 ඡායාරූපය:

නාවික හමුදාවට සමස්ත ලංකා මේස පන්දු ශූරතාවක්

පසුගියදා ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාල ක්‍රීඩාගාරයේදී අවසන්වූ සමස්ත ලංකා අන්තර් සමාජ ජාතික ප්‍රවීණ මේසපන්දු තරගාවලියේ ඒ අංශයේ පිරිමි ශූරතාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා කණ්ඩායම විසින්ද බී අංශයේ ශූරතාව ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් මේස පන්දු සමාජය විසින්ද දිනා ගැනීමට සමත් විය.

තරගාවලියට කණ්ඩායම් 22ක් එක්ව සිටි අතර යාපනය නියෝජනය කළ කාන්තා කණ්ඩායම තරගාවලියේ අනුශූරතාව දිනා ගැනීමටද සමත් විය.

තරග ප්‍රතිඵල

කාන්තා ඒ අංශය -ශූරතාව - ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් මේසපන්දු සමාජය අනුශූරතාව - යාපනය ක්‍රීඩා සංගමය පිරිමි ඒ අංශය -ශූරතාව - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, අනුශූරතාව - බටර්ෆ්ලයි ක්‍රීඩාසමාජ ඒ කණ්ඩායම , පිරිමි බී අංශය -ශූරතාව - ඇස්ට්‍රෝන් ක්‍රීඩා සමාජය, අනුශූරතාව - රජයේ මුද්‍රණාලය - පිරිමි සී අංශය ශුරතාව - බණ්ඩාරවෙල ක්‍රීඩා සමාජය - අනුශූරතාව - බටර්ෆ්ලයි ක්‍රීඩා සමාජ සී කණ්ඩායම

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි