පළමු සතියේ ලෝක කුසලාන කාලසටහන

 ඡායාරූපය:

පළමු සතියේ ලෝක කුසලාන කාලසටහන

ජුනි 14 රුසියාව සහ සෞදි ආරබිය - ‘ඒ’ කාණ්ඩය - ලුෂ්නික් මොස්කව්

ජුනි 15 මොරොක්කෝව සහ ඉරානය - ‘බී’ කාණ්ඩය - සාන්ත පීටර්ස්බර්ග්

ජුනි 15 පෘතුගාලය සහ ස්පාඤ්ඤය - ‘බී’ කාණ්ඩය - ෆිස්ට්-සොචි

ජුනි 15 ඊජිප්තුව සහ උරුගුවේ - ‘ඒ’ කාණ්ඩය - එතටරින්බර්ග්

ජුනි 16 ප්‍රංශය සහ ඔස්ට්‍රේලියාව - ‘සී’ කාණ්ඩය - කෂාන්

ජුනි 16 පේරු සහ ඩෙන්මාර්කය - ‘සී’කාණ්ඩය - මොර්ඩෝවියා- සරන්ස්ක්

ජුනි 16 ආර්ජන්ටිනාව සහ අයිස්ලන්තය - ‘ඩී’ කාණ්ඩය - ස්පාර්ටක්- මොස්කව්

ජුනි 16 කොඑෂියාව සහ නයිජීරියාව - ‘ඩී’ කාණ්ඩය - කලිනින්ග්‍රැඩ්

ජුනි 17 ජර්මනිය සහ මෙක්සිකෝව - ‘එෆ්’ කාණ්ඩය - ලුෂ්නික්- මොස්කව්

ජුනි 17 බ්‍රසීලය සහ ස්විට්සර්ලන්තය - ‘ඊ’ කාණ්ඩය - රොස්ටොව්

ජුනි 17 කොස්ටාරිකාව සහ සර්බියාව - ‘ඊ’ කාණ්ඩය - සමාර

ජුනි 18 බෙල්ජියම සහ පැනමාව - ‘ජී’ කාණ්ඩය - ෆිස්ට්-සෝචි

ජුනි 18 ස්වීඩනය සහ කොරියාව - ‘එෆ්’ කාණ්ඩය - නිශ්නයි නොව්ගොරොඩ්

ජුනි 18 ටියුනීසියාව සහ එංගලන්තය - ‘ජී’කාණ්ඩය - වොල්ගොග්‍රාඩ්

ජුනි 19 රුසියාව සහ ඊජිප්තුව - ‘ඒ’කාණ්ඩය - සාන්ත පීටර්ස්බර්ග්

ජුනි 19 කොලොම්බියාව සහ ජපානය - ‘එච්’ කාණ්ඩය - මොර්ඩොවියා - සරන්ස්ක්

ජුනි 19 පෝලන්තය සහ සෙනගාලය - ‘එච්’ කාණ්ඩය - ස්පාර්ටක්- මොස්කව්

ජුනි 20 පෘතුගාලය සහ මොරොක්කෝව - ‘බී’ කාණ්ඩය - ලුෂ්නික්- මොස්කව්

ජුනි 20 ඉරානය සහ ස්පාඤ්ඤය - ‘බී’කාණ්ඩය - කෂාන්

ජුනි 20 උරුගුවේ සහ සෞදි අරාබිය - ‘ඒ’කාණ්ඩය - රොස්ටොව්

මාතෘකා