වොලිබෝල් පුහුණුකරු අයදුම්පත් 10 වැනිදා අවසන්

වොලිබෝල් පුහුණුකරු අයදුම්පත් 10 වැනිදා අවසන්

2019 වර්ෂයෙහි ශ්‍රී ලංකා ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ පිරිමි / කාන්තා වොලිබෝල් කණ්ඩායම් සඳහා පුහුණුකරුවන් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි සහ කාන්තා කණ්ඩායම් සඳහා අභ්‍යාසක වශයෙන් 04 දෙනෙකු ද, වයස අවු. 23 න් පහළ (කණිෂ්ඨ) පිරිමි සහ කාන්තා කණ්ඩායම් සඳහා ප්‍රධාන පුහුණුකරු 02 ක්, සහාය පුහුණුකරු 02 ක් සහ අභ්‍යාසක 02 ක් වශයෙන් පත් කිරීමට නියමිතය.

මේ සඳහා ජාතික මට්ටමේ කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීම පිළිබඳ සුදුසුකම් ඇති අපේක්ෂකයින් තම සුදුසුකම් සහිත අයැදුම්පත්‍ර 2019 ජනවාරි 10 දිනට ප්‍රථම පහත සදහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට කටයුතු කළ යුතු බව වොලිබෝල් සම්මේලනය දැනුම් දෙයි.

සියලු අයැදුම්පත් යොමුකළ යුතු ලිපියන වනුයේ, ප්‍රධාන ලේකම්, ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය, නො. 33, ටොරින්ටන් පෙදෙස,කොළඹ 07 යන්නයි.

අයදුම්කරුවන් තමන් අයදුම්කිරීමට අපේක්ෂාකරන තනතුර අයැදුම්ත්‍රයෙහි සඳහන් කර එවීම අනිවාර්ය වේ.

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි