හයියෙන්ම හපන්න පුලුවන් කාටද?

හයියෙන්ම හපන්න පුලුවන් කාටද?

මාතෘකා