ශීර්ෂපාඨ
Saturday 2018-02-24
Breaking News
  • ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය සංචිත රුපියල් මිලියන 83ට නගී

    රට තුළ ක්‍රීඩාව සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 79කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක් තමන් පරිපාලන කටයුතු සිදුකළ කාල සීමාව තුළ ‍ෙගවූ බව ජාතික ඔලිම්පික් කමිටු මහ ලේකම් මැක්ස්වල් ද සිල්වා මහතා පවසයි. වාර්ෂික ගිනුම් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් වන පැහැදිලි කිරීමක් කරමින් ඔහු...
    ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ මූල්‍ය සංචිත රුපියල් මිලියන 83ට නගී